Success med din webshop

Mangler vi dig?

Handelsbetingelser

1 – Serviceaftaler
Stk. 1: Abonnementer
Zellert fakturerer serviceaftaler månedsvis bagud. Ønsker kunden at opsige en igangværende serviceaftale, skal opsigelse ske skriftligt mindst 3 måneder inden en ny abonnementsperiode starter. Kunder der har indgået serviceaftaler er forpligtet til at orientere Zellert om adresseændring, så Zellert altid har kundens nuværende adresse. Zellert forbeholder sig ret til at lukke en igangværende serviceaftale, hvis kunden har krænket/misligeholdt forretningsbetingelserne.
 
Opsigelsen fra kunden skal sendes skriftligt til Zellert af Kundens fuldmægtig - det vil sige én, der enten skriftligt eller i kraft af sin stilling er berettiget til at skrive på Kundens vegne.
 
Aftaler kan opsiges af begge parter løbende måned + 1 måned.

Stk. 2: Projekter
Prisfastsatte projekter faktureres ved aflevering.

2 – Begrænsninger
Projekter indeholder forretningshemmeligheder, og for at beskytte disse må kunden ikke uden særskilt skriftlig aftale med Zellert sælge, distribuere eller skabe produkter, som er baseret helt eller delvist på Zellerts produkter. 
 
3 – Ansvar
Zellert er i intet tilfælde ansvarlig for tabt avance, tab af goodwill, følgeskader eller indirekte tab. Tilsvarende gælder ved force majeure. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for, at tekster og indhold på kundens hjemmeside/kampagnemateriale ikke krænker andres varemærker og rettigheder eller på anden vis bryder mod dansk lovgivning.

Ethvert arbejde på kundens websted, edb og i kundens databaser sker på kundens ubegrænsede ansvar og kunden opfordres til at stille egne edb-specialister til rådighed for at assistere Zellert.


Zellert kan ikke garantere præcis optagelse i søgemaskiner eller kataloger, da det er søgemaskinernes og katalogernes redaktører/algoritmer der beslutter dette, men udarbejder alt materiale i overensstemmelse med gældende retningslinjer.
Zellert er derfor uden ansvar, såfremt der ved arbejde på kundens edb-programmel sker nogen form for fejl heri, herunder for tab af data eller programmer eller for efterfølgende manglende funktionalitet i kundens edb-systemer. Ansvarsfritagelsen gælder indirekte tab og uanset om fejlen er sket på kundens eller tredjemands maskinel/programmel.

4 – Reklamation
A. Mangler: Med mindre Zellert inden 1 måned fra leveringen af de enkelte leverancer modtager skriftlig reklamation med forklaring af den konkrete problemstilling, kan eventuelle mangler ved det leverede ikke gøres gældende.

B. Forsinkelse: Zellert er ikke ansvarlig for tab hos kunden som følge af forsinkelse med nogen del af Zellerts’s leverance.

C. Generelt: Zellerts leverancer er defineret i det fremsendte tilbud. Zellert er ikke forpligtet til at levere nogen ydelse ud over det, der fremgår af tilbuddet.
Såfremt der måtte være mangler ved det leverede, eller der uden at det skyldes kundens forhold indtræder forsinkelse, er Zellert ikke ansvarlig for kundens eller andres indirekte tab som følge heraf.

Det understreges, at Zellert ikke indestår for ydelser leveret af tredjemand. Zellert er eksempelvis ikke ansvarlig for evt. nedlæggelse af anvendte søgemaskiner, kataloger eller websteder, søgemaskinernes eller katalogernes ændringer af vurderingsalgoritmer, ændringer af kampagnetilbud i kampagnens løbetid eller andre dispositioner vedrørende søgemaskiner, kataloger eller 3. parts websteder.

5 – Hemmeligholdelse
For begge parters side er det aftalt, at ingen viden man i forbindelse med samarbejdet erhverver om hinanden og hinandens produkter eller fremgangsmåder må offentliggøres eller bringes til andres kundskab.

6 – Ejendomsret
Al materiale som Zellert udfærdiger for Kunden er efterfølgende Kundens ejendom med dertilhørende rettigheder.

7 – Anerkendelse
Kunden anerkender at have gennemlæst nærværende forretningsbetingelser og erklærer sig indforstået med at være underlagt de deri indeholdte betingelser og vilkår. Kunden erklærer sig ligeledes indforstået med, at forretningsbetingelserne og den begrænsede reklamationsret er fuldstændige og endegyldige aftaledokumenter mellem parterne, samt at de erstatter alle forslag eller tidligere mundtlige eller skriftlige aftaler mellem parterne, samt den kommunikation mellem parterne, som vedrører indholdet i forretningsbetingelserne.

8 – Overdragelse
Ved eventuelt salg af Zellerts virksomhed accepterer Kunden, at aftalen kan opsiges med lb. Måned + 1 måned.
 
9 – Ophør
Forretningsbetingelserne er gældende under hele samarbejdets bestående og i 2 år efter samarbejdet er ophørt.

10 – Tvister

Forretningsbetingelserne er underlagt dansk ret og tvister afgøres ved Byretten i Holstebro.

11 – Ændring af forretningsbetingelserne

Zellert forbeholder sig ret til at ændre forretningsbetingelserne, produktindhold og priser. Ved ændring af priser vil berørte kunder blive informeret pr. e-mail inden næste abonnementsperiode.
 
12 – Betaling
Medmindre andet er aftalt, er betalingsbetingelserne 8 dage efter fakturadato.
 
Ved overskridelse af betalingsfristen, opkræves et gebyr på 100 kr., samt morarenter efter rentelovens bestemmelser, for perioden fra betalingsfristens udløb og indtil betaling sker.
 
Fakturering: Alle tilbud afregnes bagud, med mindre andet er skriftligt aftalt. Leverancer der indeholder køb ved 3. part, f.eks. linkbuilding kampagner, faktureres som udgangspunkt forud.
 
Faktura til dækning af ydelserne sendes til kunden via E-mail, hvis ikke andet aftales.

13 – Copyright
Al indhold / content på Zellert.com samt tilhørende sociale platforme er beskyttet af ophavsret og må ikke kopieres eller videreformidles/distribueres - hverken digitalt eller analogt. Såfremt du ønsker at bruge uddrag af teksterne på Zellert.com, er du velkommen til at sende en forespørgsel om brug til info@zellert.com.

14 - Lagersalg (Kun erhverv)

Varer solgt fra lagersalg sælges udelukkende til erhvervsvirksomheder uden reklamationsret eller fortrydelsesret.

Der kan vælges betaling via kreditkort eller forudbetaling på faktura.

Produkter og samlede køb under 10 kg. kan fremsendes med GLS til erhvervsadresse eller pakkeshop.

Alternativt (eller hvis samlet køb er over 10 kg.) kan købte og betalte produkter afhentes på vores adresse tirsdag og torsdag ved forudgående aftale. Det er muligt at betale med MobilePay ved afhentning.

Der udleveres kun produkter, ved fremvisning af ordrebekræftelse.

V072023.01

 

 

Herunder kan du se alle vores ledige stillinger

I øjeblikket er der desværre ikke nogle ledige stillinger.

Vil du sende en uopfordret ansøgning?