Success med din webshop

Mangler vi dig?

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik vedr. opbevaring af data

Vi tager din databeskyttelse alvorligt

Hos Zellert.com behandler vi persondata på vores kunder. Derfor har vi vedtaget denne politik af privatlivsbeskyttelse, der informerer dig om, hvordan vi behandler dine data. 
 
For at beskytte dine persondata bedst muligt vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Vi er især opmærksomme på risikoen for, at du udsættes for diskrimination eller ID-tyveri, at du lider økonomisk tab, tab af omdømme eller datafortrolighed. 
 
Er de beslutninger, vi har behov for at træffe, afhængige af, at vi kan behandle følsomme persondata, biometriske oplysninger eller oplysninger om strafbare forhold om dig, gennemfører vi en analyse af konsekvenserne af databehandlingen for din privatlivsbeskyttelse. Konsekvensanalysen gennemføres, før vi begynder at behandle dine persondata.
 
Kontaktoplysninger 
Zellert ApS er dataansvarlig. Vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen. 
 
Kontaktoplysninger:
 
Adresse: Vævervej 16, 7490 Aulum 
 
CVR: 4250 4653
Tlf: 7199 0715 
 
Mail: welcome@zellert.com
 
Website: https://zellert.com 
 
Vi sikrer en fair og transparent databehandling 
Når du bedes stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Oplysninger herom modtager du på tidspunktet for indsamling af dine persondata. 
 
Hvis vi indhenter data om dig fra andre, eksempelvis en leverandør, myndighed eller samarbejdspartner, vil du typisk allerede ved sagens opstart få dette oplyst. I de fleste tilfælde vil vi bede dig om at indhente de nødvendige oplysninger. Formålet med indhentning af oplysninger fra dig vil næsten altid være begrundet med det opdrag, vi har fået fra dig med henblik på at opfylde en kontrakt. 
 
Hvis vi indhenter data om dig, oplyser vi dig om dette senest 10 dage efter, vi har indhentet dine persondata. 
 
Undtagelser til oplysningspligten
Vi udsender oplysningspligt til alle kunder, vi opretter sag for og kunder, der er opstartet og ikke er arkiverede. 
 
For så vidt angår kunder i arkiverede sager, som vi af hensyn til bogføringslov m.v. vælger at opbevare, udsender vi ikke en persondatameddelelse. Årsagen hertil er, at vi har lavet en interesseafvejning og er kommet frem til følgende:
 
•    Vi har ikke andre oplysninger på kunder end navn og adresse 
•    Kunderne har selv givet os disse oplysninger og er bekendt med, at vi har dem og opbevarer dem 
•    Det vil være forbundet med store omkostninger at skulle fremfinde navn og adresse med henblik på 
postfremsendelse eller at finde relevante e-mailadresser 
 
Grundet ovennævnte punkter sendes persondatameddelelser ikke til kunder i arkiverede sager. 
 
I arkiverede sager sendes ikke personoplysninger til tredjemand. Vi opbevarer stort set ikke oplysninger om tredjemand. Ved B2B kunder, hvor et selskab eller en virksomhed er kunde hos os, kan der dog medfølge et navn og en firmatelefon. Denne oplysning har den pågældende selv givet til Zellert.com. Der er her tale om personoplysninger, der kan findes i en telefonbog el.lign. De pågældende personer, som har underskrevet mail for et firma, vil efter vores opfattelse anse det som yderst mærkværdigt, at de modtager persondatameddelelser i gamle, arkiverede sager.
 
Fremadrettet vil tredjemand ved eksempelvis B2B få en persondatameddelelse og henvisning til persondatapolitikken hos Zellert.com på hjemmesiden. 
 
Vi anvender denne type data om dig
Zellert.com anvender data om dig for at sikre, at vi er i besiddelse af de korrekte oplysninger, der har relevans for det opdrag, du som kunde har givet os. De data, vi anvender, bliver beskrevet i en databehandlingsfortegnelse. Du får desuden en persondatameddelelse med oplysning om, hvilke persondata vi typisk skal anvende i netop din sagstype. 
 
Modtagere eller kategorier af modtagere af oplysninger om dig
Navn, adresse og mail videresendes til relevant tredjemand for at kunne opfylde kontrakten med dig. I relation til dig kan det være Shopify, PensoPay, Dinero, Mailchimp, Klaviyo. 
 
Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål
Vi indsamler og opbevarer dine persondata til et bestemt formål. Dette formål er at opfylde det opdrag, du har givet os. 
 
Vi indhenter oplysninger for at: 
•    have tydelige identitetsoplysninger på dig, 
•    kunne overføre meddelelser, sende kommunikation og holde dig informeret, 
•    afregne eventuelle beløb til din konto, 
•    opfylde lovkrav, herunder bogføringsregler, skattedokumentation og kundekontoregler. 
•    kunne vejlede og hjælpe i eventuelle reklamationssager. 
 
Vi behandler kun relevante persondata
Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afhørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger eksempelvis ikke flere data end dem, vi har brug for til det konkrete formål. 
 
Inden vi behandler dine persondata, undersøger vi, om det er muligt for os at minimere mængden af data om dig. Derudover undersøger vi, om nogle af de datatyper, vi anvender om dig, kan bruges i anonymiseret eller pseudonymiseret form. Hvis ikke det indvirker negativt på vores forpligtelser eller den tjeneste eller service, vi tilbyder dig, kan vi gøre dette. 
 
Vi behandler kun nødvendige persondata 
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at kunne opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi indsamler og behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse. 
 
Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata 
Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger desuden også for at opdatere dine persondata løbende efter behov. 
 
Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os om dine ændringer. 
 
For at sikre kvaliteten af dine data har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.
 
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige 
Når dine persondata ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, der var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring, sletter vi disse data. 
 
Dog henvises til artikel 17, hvoraf sletning kan undlades i det omfang, hvor det er nødvendigt at bevare oplysninger, så retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Af hensyn til kunden og os selv er det vigtigt, at sager, som vi har ført, kan dokumenteres i den periode, hvor der kan gøres retskrav gældende mod os eller vores kunde vedrørende sagen. Derfor slettes oplysninger sjældent, før der er forløbet mere end 5 år fra kontraktens afslutning. Eftersom vores reklamationsfrist typisk kun er 2 år, opbevarer vi kun de oplysninger i 5 år, der har relevans for bogføringsloven. Øvrige oplysninger, blandt andet korrespondance med dig, bliver slettet efter 2 år. 
 
Vi sikrer os, at vi har hjemmel til at behandle dine persondata
Når vi indsamler og behandler dine persondata, er det til de formål, der er beskrevet ovenfor. Selvom vi har hjemmel til at indhente persondata om dig, sikrer vi os altid, at vi behandler dine persondata udelukkende til legitime formål. Som din medkontrahent er vores hjemmel, at det er nødvendigt for os at have dine relevante persondata for at kunne opfylde den kontrakt, vi har med dig. 
 
Vi videregiver ikke dine persondata uden hjemmel
Dine personoplysninger videregives ikke til samarbejdspartnere og aktører til brug for markedsføring. Som din medkontrahent har vi tavshedspligt, der supplerer reglerne om persondata. 
 
Vi videregiver kun dine persondata, hvis vi er retlig forpligtet til at videregive disse eksempelvis som led i indberetning til en myndighed. I den forbindelse vil du blive orienteret herom, da du har en ret til indsigt. 
 
I tilfælde af, at vi videregiver dine oplysninger til en tredjepart, der ikke er selvstændig dataansvarlig, skal vi sikre os, at der foreligger en databehandleraftale, der sikrer os og dig imod, at databehandleren handler uforsigtigt med dine persondata og i strid med den instruks, vi giver databehandleren. 
 
Sikkerhed 
 
Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed 
Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed. Disse indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret. Det beskytter desuden dine data mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab laver vi løbende back up af vores datasæt. Ved hjælp af kryptering beskytter vi desuden også fortroligheden og autenticiteten af dine data. 
 
I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt. 
 
Brug af cookies – Cookies, formål og relevans
Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies. 
 
Ved anvendelse af cookies beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke. 
 
Du kan få flere oplysninger om vores brug af cookies, og om hvordan du kan slette eller afvise dem. Disse oplysninger finder du på vores hjemmeside. Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke, kan du se vejledningen under vores cookie-politik
 
Dine rettigheder 
 
Du har ret til at få adgang til dine persondata
Du har til enhver tid som kunde ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan desuden også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata og hvem, der modtager data om dig i det omfang, vi videregiver data i Danmark og udlandet. 
 
Vi kan oplyse dig om de data, vi behandler om dig, hvis du anmoder om dette. Dog kan adgangen være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. 
 
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Øverst på denne side finder du vores kontaktoplysninger. 
 
Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få disse data rettet. Du skal blot henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. 
 
I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder eksempelvis, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Mener du, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. 
 
Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt. Er de dette, gennemfører vi ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. 
 
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata
Du har som kunde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du finder vores kontaktoplysninger øverst på denne side, som du kan bruge til at sende en indsigelse. 
 
Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata. Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har desuden ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.
 
Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format. 
 
Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet, få dem slettet eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om dette er muligt. Vi giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, vi har modtaget din henvendelse.

V022022.01

Herunder kan du se alle vores ledige stillinger

I øjeblikket er der desværre ikke nogle ledige stillinger.

Vil du sende en uopfordret ansøgning?